KRISTO NOVO “Life Cycle”
The cycle of life simplified in 12 seconds.

Animation: Kristo Novo
Sound: Tobias Neumann